Dacrymyces chrysospermus – pahljačasta solzovka

Dacrymyces chrysospermus – pahljačasta solzovka

Dacrymyces chrysospermus Berk. & M.A. CurtisGrevillea 2(no. 14): 20 (1873)

http://www.gobe.si/Gobe/DacrymycesChrysospermus

Kapitelj, 02.01.2021 foto Mitja Novak