Hygrophorus chrysodon – zlatozoba polževka

Hygrophorus chrysodon – zlatozoba polževka

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 320 (1838) [1836-1838]

 

Sveti Rok, 20.11.2016. foto Mitja Novak

Sveti Rok, 11.11.2020. foto Mitja Novak