Ischnoderma benzoinum – smrečja irhovka

Ischnoderma benzoinum – smrečja irhovka

smrekova irhovka

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 1): 32 (1881) [1881-1885]

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Ischnoderma&espece=benzoinum&source=search

http://www.gobe.si/Gobe/LasiochlaenaBenzoina

Pokljuka, 26.08.2022 foto Mitja Novak