Ischnoderma resinosum – bukova irhovka

Ischnoderma resinosum – bukova irhovka

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 38 (1879)

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Ischnoderma&espece=resinosum&source=search

http://www.gobe.si/Gobe/LasiochlaenaBenzoina

Trdinov vrh, 31.10.2020 foto Mitja Novak