Phellinus tremulae – trepetlikov plutač

Phellinus tremulae – trepetlikov plutač

trepetlikin plutač na trepetliki. Vedno pod vejo ali zametkom veje

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov [as ‘tremulus‘], in Bondartsev, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 358 (1953)

Sinonimi:
Fomes igniarius f. tremulae Bondartsev, Trudy Lesn. Opytn. Delu Rossii 37: 20 (1912)
Fomes tremulae (Bondartsev) P.N. Borisov, Sb. tsent. nauch-issled. Inst. lesn. Khosz 15: 85 (1940)
Ochroporus tremulae (Bondartsev) Fiasson & Niemelä, Karstenia 24(1): 26 (1984)

https://www.gobe.si/Slike/PhellinusTremulae

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Phellinus&espece=tremulae&source=search

Brezovica, 02.04.2023 Foto Mitja Novak