Megacollybia platyphylla, širokolistna velekorenovka