Trametes trogii – navadna ploskocevka

Trametes trogii – navadna ploskocevka

na vrbah in topolih, trepetliki…

navadna ploskocevka, navadna našršenka

Funalia trogii, Trametella trogii, Coriolopsis trogii…

Trametes trogii Berk., in Trog, Mittheil. d. schweiz. Naturf. Ges. in Bern 2: 52 (1850)

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Coriolopsis&espece=trogii&source=search

http://www.gobe.si/Gobe/TrametesTrogii

Zalog, 17.07.2022. Foto Mitja Novak