Xylodon sambuci – bezgov zobnik

Xylodon sambuci – bezgov zobnik

bezgova zobnica

Xylodon sambuci (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser & SpirinBiodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel (Ruggel): 221 (2011)

http://www.gobe.si/Gobe/HyphodontiaSambuci

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Xylodon&espece=sambuci&source=search

Cerov log, 06.02.2021 foto Mitja Novak

Regrča vas, 15.12.2019. foto Mitja Novak